ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 19 آذر 1398
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : معاونت فرهنگی موسسه > دوره های تربیت مُبلغ موسسه

دوره های تربیت مبلغ علوم و معارف کاربردی

بسم الله الرحمنالرحيم

برنامه دوره يك‌هفته‌اي تربيت مدرس و مُبلّغ

براي آموزش و تبلیغ در«كارگاه‌هاي نگرشي ديگر»

عنوان دوره: تربيت مدرس و مبلغ كارگاه‌هاي آموزشيِ «نگرشي ديگر»

هدف كلي دوره: مهارت‌افزايي در اساتيد و مبلغین براي كاربردي كردن آموزه‌هاي دين

راهبرد حاكم بر دوره: ايجاد فضاي تفکر براي تغيير نگرش (تبلیغ تفکرساز و تامل‌محور)

اهداف آموزشي نگرشي:

اميد است پس از اتمام كارگاه تغييرات زير در نگرش شركت‌كنندگان ايجاد شده باشد:

1.     تغيير در نگرش به آموزش، تدريس و يادگيري، از انتقال اطلاعات، به توانايي براي توليد و به‌كاربردن اطلاعات.

2.     تغيير در نگرش به فهم و سطوح فهم، از به‌يادسپاري در ذهن، به كشف روابط ميان مفاهيم و تمايز لايه‌هاي شش‌گانه فهم.

3.     تغيير در نگرش به موضوعات و مسائل روزمره از اموري ساده و تك‌مرحله‌اي،به ساختارهايي پيچيده و داراي مراحل متعدد.

4.     تغيير در نگرش به دين از مجموعه‌ عقايد و احكام، به برنامة عملياتيِ برتربراي زندگي.

5.     تغيير در نگرش به گزاره‌هاي دين از جملاتي توصيه‌اي براي فرد درعبادات، به جملاتي برنامه‌ساز در تمام حيطه‌هاي زندگي.

6.     تغيير در نگرش به تمدن و فرهنگ از موضوعاتي سمبليك و ميراثي، به موضوعاتي فعال و درحال ساخته‌شدن و قابل طراحي.

7.     تغيير در نگرش به پیشرفت و توسعه از امري مادي و غربي و اقتصادي، به موضوعي الهي و انساني كه اسلام براي آن مدل دارد.

8.     تغيير در نگرش به تحول از موضوعي شعاري و بدون برنامة عملياتي،‌ به موضوعي داراي معادلات دقيق و عملياتي.

9.     ايجاد نگرش كاربردي و اجرايي نسبت به روش و محتواي كارگاه‌هاي آموزشيِ نگرشي ديگر.

اهداف آموزشي مهارتي:

اميد است پس از اتمام كارگاه زمينه‌هاي زير براي مهارت‌افزايي در فراگيران فراهم شده باشد:

1.     تشخيص سطوح فهم و ادراك و تاثير آنها در برنامه‌هاي آموزشي

2.     طراحي الگوريتم‌ها

3.     طراحي سوالات كاربردي

4.     متغيرشناسي در تجزيه و تحليل موضوعات

5.     طراحي سيستم‌هاي پايه

6.     ترجمه گزاره‌هاي دين به زبان سيستم

7.     تدوين معادله تغيير و تحول

8.     طراحي قالب كارگاه‌هاي نگرشي ديگر

9.     اجراي اثربخشِ كارگاه‌هاي نگرشي ديگر

ساختار دوره:

در شش روز و هر روز سه جلسة دو ساعته كه دو واحد درسي را پوشش مي‌دهد.

كليه جلسات به‌صورت كارگاهي و فعال برگزار مي‌شود و اساتيدِ كارگاه راهنماي فعاليت‌هاي شركت‌كنندگان هستند تا با ريل‌گذاري و ساخت داربست‌هاي ذهني، محتواي هرجلسه توسط خودِ شركت‌كنندگان توليد و تمرين شود.

محتويات دوره:

روز هفته

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

عنوان مقاله براي فردا

شنبه

(نگرش‌سازي)

هويّت آموزش، تدريس و يادگيري

(هدف: تغييرِ نگرش از انتقال اطلاعات به توليد اطلاعات)

هويّت فهم و سطوح فهم و ادراك با تاكيد بر حداقل سطح فهم كاربردي

(هدف: تغيير نگرش از حفظ كردن به كشف رابطه‌ها و ملاك تعميق فهم)

هويت الگوريتم و الگوريتم‌سازي و دست‌يابي به الگوريتم آموزش كارگاهي

(هدف: ايجاد توان كشف مراحل قدم‌به‌قدم در فعاليت‌ها)

آموزش و تبلیغِ فعال چرا و چگونه؟

يكشنبه

(راهبردسازي در فضاي موضوع‌شناسي)

مهارت نيازشناسي و طراحي سوالِ كاربردي

(هدف: تغيير مهارت از طراحي سوالات حافظه‌اي به سوالات شبيه‌سازِ موقعيتِ نياز و مشكل)

مهارت نفوذ به موضوع و متغيرشناسي

(هدف: روش كشف ارتباطات، نمودار استخوان ماهي، نمودار چرا چرا، هويت تفكر و ابزارهاي تجزيه، تركيب،‌ مقايسه، انتزاع، توجه به ذرات بنيادين موضوع)

مهارت تبديل موضوع به قالب اوليه سيستم

(هدف: تشخيص هويت سيستم، نگرش سيستمي، تعيين ورودي و شاخص‌هاي آن، تعيين معادلات پردازش، جريان سيستم، مركز ثقل، نقطه بحران، تعيين خروجي و شاخص‌هاي آن + تعيين چرخة پايه و طبيعيِ موضوع)

چگونه زيرساخت‌هاي لازم براي توجه كاربردي به موضوعات را ايجاد كنيم؟

دوشنبه

(راهبردسازي در فضاي رابطه دين و سيستم)

هويت دينِ كارآمد

(هدف: تشخيص هويت دين، اهداف دين، قلمرو دين، شبكه هستي، لايه‌هاي سه‌گانة نگرشي، راهبردي و راهكاري در گزاره‌هاي دين)

نگرش سيستمي و استراتژيك به دين

(هدف: تشخيص ظرفيت برنامه‌سازِ دين، هويت برنامه‌ريزي و تدوين استراتژي براساس گزاره‌هاي دين)

مهارت ترجمه گزاره‌هاي دين به زبان برنامه و سيستم

(هدف: ايجاد توانايي برقراري ارتباط ميان گزاره‌هاي دين و سيستم)

دين و مديريت زندگي

سه‌شنبه

(راهبردسازي براي مديريت تغيير)

مهندسي فكر، رفتار و فرهنگ

(هدف: تشخيص هويت فرهنگ و تمدن، و وضعيت موجود در فضاي جهاني و كشوري با تاكيد بر نگرش به انسان،‌ زندگي، دنيا، دين، معني زندگي، سبك زندگي، آزادي، حقوق، سياست، آينده تاريخ)

هويت توسعه و مدل توسعه با تاكيد بر آينده‌سازي

(هدف: ايجاد توجه به معادلات توسعه و آينده‌سازي و نقطه نفوذ به فضاي جهاني براي ايجاد تغيير)

مديريت تغيير و تحول و معادلة تغيير

(هدف: دست‌يابي به مهارت تطبيقِ معادلة تغيير در موضوعات)

حركت به‌سوي تمدن اسلام، چگونه؟

چهارشنبه

(راهبردسازي براي كارگاه‌هاي نگرشي ديگر)

بررسي هويت كارگاه آموزشي نگرشي ديگر و طراحي يك مدل اوليه

(هدف: شناسايي هويت كارگاه‌ها و ساختار آن)

بازطراحي كارگاه نگرشي ديگر به مهدويت

(هدف: عملياتي سازيِ توليد محتواي آموزشي)

بازطراحي كارگاه نگرشي ديگر به زيارت

(هدف: عملياتي سازيِ توليد محتواي آموزشي)

كارگاه‌هاي نگرشي ديگر چرا و چگونه؟

پنج‌شنبه

(راهكارهاي اجرايي)

اجراي عملياتي كارگاه نگرشي ديگر به حجاب

(هدف: شناسايي روش و مشكلات اجرايي در برگزاري كارگاه‌ها)

اجراي عملياتي كارگاه نگرشي ديگر به وقف

(هدف: شناسايي روش و مشكلات اجرايي در برگزاري كارگاه‌ها)

آزمون

(سنجش ميزان ايجاد نگرش‌ جديد به: آموزش، فهم، سيستم، دين، تمدن و فرهنگ

سنجش ميزان توانايي براي:

الگوريتم‌سازي، طراحي سوالات كاربردي، و

طراحي سيستم پايه در موضوعات، ترجمه گزاره‌هاي دين به زبان سيستم، تدوين معادله تغيير

و در نهايت سنجش ميزان توانايي براي ايجاد تغيير در نگرش فراگيران)

بستة آموزشي لازم:

حداقل دو مقاله در هر يك از موضوعات زير:

انتقال به مجموعه کارگاه‌های «نگرشی دیگر»

 ثبت‌نام

 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir